Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Analytics

Formularz zakupu węgla dla klientów instytucjonalnych, przedsiębiorców oraz pośredniczących podmiotów węglowych.

  Podstawowe dane dotyczące kontrahenta

  Pola oznaczone * są obowiązkowe  (NIP wprowadzamy bez odstępów, myślników, itp.)

  Adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności

  Dane kontaktowe


  Status akcyzowy kontrahenta


  (cena węgla zostanie powiększona o podatek akcyzowy w wysokości 32,84 PLN/Mg)


  Art. 31 a, ust 1 ustawy o podatku akcyzowym:

  „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

  1. w procesie produkcji energii elektrycznej;

  2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

  3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901, 2270), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490);

  4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;

  5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

  6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

  7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

  8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej,

  9. (uchylony).”


  Podstawowe dane handlowe przyszłej transakcji

  (wolumen przyszłej transakcji należy określić w tonach dla każdego wybranego sortymentu - wolumen musi być wielokrotnością liczby 25)


  Wolumen dla danego sortymentu:


  Informacje dodatkowe
  Wymagane oświadczenia


  Zapoznaj się z Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez WĘGLOKOKS S.A.

  1. W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niniejszym oświadczamy, że stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracujemy z podmiotami objętymi sankcjami, czy też w zakresie, który jest objęty sankcjami. W szczególności oświadczamy, że stosujemy się do:

   a) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

   b) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;

   c) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających;

   d) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

  2. Nadto oświadczamy, że ani my sami, ani żaden członek naszego zarządu, ani też nasi beneficjenci rzeczywiści nie są objęci sankcjami.

  3. Jeżeli którakolwiek z informacji zawartych w pkt. 1 i/lub 2 stanie się nieaktualna, wówczas zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o tym Węglokoks S.A., nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.